مقاله
  • هدایت اکی والان

هدایت اکی والان ،هدایت حجمی از محلول است که دارای یک اکی والان الکترولیت باشند بنابراین اگر در تعریف هدایت مولی و فرمول های آن غلظت را به نرمالیته بیان کنیم هدایت  اکی والان تعریف خواهد شد .بدیهی است که هدایت مولی برابر است با حاصل ضرب هدایت اکی والان در ظرفیت یون است . از طرفی هدایت مولی یک الکترولیت ،هدایت حجمی از الکترولیت است که دارای یک مول الکترولیت باشد ،هدایت مولی از رابطه ی زیر به دست می اید:

 

 =1000 K/Cλ

 

روش های رسانایی سنجی مبتنی بر واکنش های رسوبی و یا تشکیل کمپلکس به اندازه ی روش هایی که بر اساس فرایند های خنثی سازی استوارند مفید نیستند. تغییرات رسانایی که در طی این تیتراسیون  ها به وقوع

 می پیوندند به ندرت به بزرگی تغییراتی هستند که همراه با واکنش های اسید باز مشاهده می شوند زیرا رسانایی هیچ یونی به اندازه ی رسانایی یون های هیدروژن یا هیدروکسید زیاد نیست.

عامل هایی نظیر آهستگی و واکنش و همسویی،منابع

شکل زای دیگری در رابطه با تیتراسیون های رسوبی هستند اما در تیتراسیون های اسید باز به علت رساناییهای یونی هم ارز زیاد یون های هیدروژن و هیدروکسید در مقایسه با رسانایی گونه هایی که جایگزین آن ها می شوند تیتراسیون خنثی  سازی به نحو بسیا رمطلوبی با تعیین نقطه ی پایانی رسانایی سنجی انجام می شود.

در تیتراسیون اسید با باز قوی در طی عمل ختثی کردن با یون های هیدروژن با تعداد هم ارزی از یون های سدیم با تحرک کمتری جایگزین می شوند ،در اثر این جایگزینی مقدار رسانایی کاهش می یابد در نقطه ی هم ارزی غلظت یون های هیدروژن و هیدروکسید  به حد اقل می رسد و محلول کمترین رسانایی را که عمدتا مربوط به یون های  سدیم و کلرید است از خود نشان  می دهند. پس از نقطه ی هم ارزی با افزایش غلظت یون های سدیم و هیدروکسید شیب منحنی بر عکس می شود به استثنا ی ناحیه نزدیک به نقطه ی هم ارزی ،در سایر نواحی یک ارتباط خطی بسیار خوب بین رسانایی و حجم باز اضافه شده وجود دارد بنا براین برای یک تجزیه،فقط سه یا چهار  نقطه در هر یک از دو سمت نقطه ی هم ارزی مورد نیاز خواهد بود .درصد تغییر در رسانندگی در طی یک تیتراسیون اسید با باز قوی یکسان می باشد و غلظت محلول تاثیری در آن نخواهد گذاشت بنابراین محلول های بسیار رقیق را می توان با دقتی که با دقت محلول های غلیظ تر قابل مقایسه است تجزیه کرد .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط